Newid am Oes

Croeso i Her Iechyd Powys

Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi ymrwymo i gydweithio â’i gilydd, ac maent yn cydnabod bod dull cryf o weithredu mewn partneriaeth rhwng y ddau sefydliad lleol allweddol hyn yn ganolog i ddatblygu a gwireddu gweledigaeth a rennir ar gyfer dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys, gan weithio gyda phobl leol.

Caiff yr ymrwymiad hwn i gydweithio ei ategu gan yr egwyddorion allweddol canlynol:

"" cyflwyno gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles sydd o ansawdd uchel, sy’n ddiogel ac yn gynaliadwy, ac sy’n diwallu anghenion unigolion mor lleol ag sy’n bosibl
"" tymrwymo i ymgysylltu’n barhaus ac yn ystyrlon â chymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill wrth gynllunio, comisiynu a chyflwyno modelau gwasanaeth newydd
"" cydnabod yr angen i fod yn dryloyw ac yn agored wrth rannu gwybodaeth â phob rhanddeiliad a rhwng pob rhanddeiliad, er mwyn sicrhau bod pawb yn deall y materion sydd dan sylw a’r heriau sydd i’w hwynebu
"" sicrhau datganiad clir am y gwasanaethau y gellir eu darparu a’r gwasanaethau na ellir eu darparu mewn cymunedau lleol, a rhoi esboniadau clir o’r rhesymau am hynny
"" cydnabod y bydd anghenion cymunedau unigol yn wahanol, ac na fydd ymatebion o ran gwasanaethau yr un fath ym mhob achos efallai
"" ymrwymo i ddatblygu atebion integredig, lle caiff y ffiniau traddodiadol rhwng iechyd a gofal cymdeithasol eu dileu fwyfwy
"" deall natur wledig Powys a’r anawsterau y mae llawer o unigolion a chymunedau’n eu hwynebu wrth geisio cael mynediad i wasanaethau

Mae Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Powys wedi nodi’r Blaenoriaethau Strategol canlynol:

"" Hybu Iechyd ac Atal Afiechyd
"" Lleihau Anghydraddoldebau mewn Iechyd
"" Hybu a Chynnal Annibyniaeth
"" Gwella Dulliau o Reoli Cyflyrau Tymor Hir
"" Sicrhau Gwasanaethau Diogel, Effeithiol a Chynaliadwy